• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Vepor, Klenovec

Podmienky prijatia do zariadenia

Zariadenie pre seniorov

Žiadateľ, ktorý dovŕšil dôchodkový vek a je odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby.

Ako postupovať ...

    • Kontaktuje príslušný obecný resp. mestský  úrad v mieste trvalého bydliska, kde podá žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

    • Kontaktuje svojho všeobecného lekára, ktorý na základe aktuálneho zdravotného stavu žiadateľa vyplní tlačivo Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.

    • Na základe toho obec alebo mesto vydá občanovi rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,  v ktorom stanoví stupeň odkázanosti a druh sociálnej služby, na ktorú je žiadateľ odkázaný a súčasne vydá aj posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

    • po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môže občan požiadať verejného alebo neverejného poskytovateľa sociálnej služby o poskytnutie sociálnej služby.

    • Do konkrétneho zariadenia sociálnych služieb podáva žiadateľ na tlačive Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby ( musí byť originál, s originálnym podpisom žiadateľa) s povinnými prílohami – právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu a posudok o odkázanosti na sociálnu službu ( môžu byť kópie).

    • Žiadosť spolu s prílohami môže do zvoleného zariadenia sociálnych služieb podať osobne alebo odoslať poštou.

    • Po prijatí žiadosti do zariadenia bude žiadateľ zaradený do poradovníka čakateľov na službu Zariadenie pre seniorov pod jedinečným kódom.