• Vitajte v Zariadení sociálnych služieb Vepor, Klenovec

Poskytované sociálne služby

a) Zariadenie pre seniorov

V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba

V zariadení pre seniorov sa: 

a/ poskytuje:

    • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

    • sociálne poradenstvo,

    • sociálna rehabilitácia,

    • ubytovanie,

    • stravovanie,

    • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,

    • osobné vybavenie,

b/ utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

c/ zabezpečuje:

    • záujmová činnosť

V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť


b) Domov sociálnych služieb 

V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ak je    

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V. alebo ak je   nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III.

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje ako celoročná sociálna služba.

V Domove sociálnych služieb sa: 

a/ poskytuje:

    • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

    • sociálne poradenstvo,

    • sociálna rehabilitácia,

    • ubytovanie,

    • stravovanie,

    • upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,

    • osobné vybavenie,

b/ utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí, 

c/ zabezpečuje:

    • záujmová činnosť,

V domove sociálnych služieb sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť


c) Útulok

V Útulku sú poskytované služby osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, a ktoré nemajú zabezpečené ubytovanie alebo nemôžu doterajšie bývanie užívať.

Sociálna služba sa poskytuje pobytovou formou. Pobytová sociálna služba sa poskytuje  ako  sociálna služba na dobu určitú.

V Útulku sa:

    a) poskytuje: 

        • ubytovanie na určitý čas,

        • sociálne poradenstvo,

        • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,

        • nevyhnutné ošatenie a obuv,

    b) zabezpečuje rozvoj pracovných zručností,

    c) utvárajú podmienky na:

        • prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín,

        • vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny,

        • upratovanie,

        • pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva,

        • záujmovú činnosť.